×
اطلاعات تماس با پشتیبانی

تلفن پشتیبانی :09120602683

لیست خدمات و محصولات

ارائه کلیه خدمات مشاوره و روانشناسی از جمله مشاوره فردی در کلینیک مشاوره دکتر مریم مویدی مهر
جهت دریافت نوبت مشاوره با شماره های کلینیک تماس حاصل فرمائید.

قیمت : لطفاً جهت اطلاع از وضعیت و قیمت، با شماره تلفن
09120602683
تماس بگیرید
رایگان

ارائه کلیه خدمات مشاوره و روانشناسی از جمله مشاوره زوج درمانی در کلینیک مشاوره دکتر مریم مویدی مهر
جهت دریافت نوبت مشاوره با شماره های کلینیک تماس حاصل فرمائید.

قیمت : لطفاً جهت اطلاع از وضعیت و قیمت، با شماره تلفن
09120602683
تماس بگیرید
رایگان

ارائه کلیه خدمات مشاوره و روانشناسی از جمله مشاوره پیش از ازدواج در کلینیک مشاوره دکتر مریم مویدی مهر
جهت دریافت نوبت مشاوره با شماره های کلینیک تماس حاصل فرمائید.

قیمت : لطفاً جهت اطلاع از وضعیت و قیمت، با شماره تلفن
09120602683
تماس بگیرید
رایگان

ارائه کلیه خدمات مشاوره و روانشناسی از جمله مشاوره طلاق در کلینیک مشاوره دکتر مریم مویدی مهر
جهت دریافت نوبت مشاوره با شماره های کلینیک تماس حاصل فرمائید.

قیمت : لطفاً جهت اطلاع از وضعیت و قیمت، با شماره تلفن
09120602683
تماس بگیرید
رایگان

ارائه کلیه خدمات مشاوره و روانشناسی از جمله مشاوره درمان وسواس در کلینیک مشاوره دکتر مریم مویدی مهر
جهت دریافت نوبت مشاوره با شماره های کلینیک تماس حاصل فرمائید.

قیمت : لطفاً جهت اطلاع از وضعیت و قیمت، با شماره تلفن
09120602683
تماس بگیرید
رایگان

ارائه کلیه خدمات مشاوره و روانشناسی از جمله مشاوره درمان افسردگی در کلینیک مشاوره دکتر مریم مویدی مهر
جهت دریافت نوبت مشاوره با شماره های کلینیک تماس حاصل فرمائید.

قیمت : لطفاً جهت اطلاع از وضعیت و قیمت، با شماره تلفن
09120602683
تماس بگیرید
رایگان

ارائه کلیه خدمات مشاوره و روانشناسی از جمله خدمات رویکرد درمان طرحواره درمانگر در کلینیک مشاوره دکتر مریم مویدی مهر
جهت دریافت نوبت مشاوره با شماره های کلینیک تماس حاصل فرمائید.

قیمت : لطفاً جهت اطلاع از وضعیت و قیمت، با شماره تلفن
09120602683
تماس بگیرید
رایگان

ارائه کلیه خدمات مشاوره و روانشناسی از جمله خدمات رفتار درمانی شناختی ( cbt ) در کلینیک مشاوره دکتر مریم مویدی مهر
جهت دریافت نوبت مشاوره با شماره های کلینیک تماس حاصل فرمائید.

قیمت : لطفاً جهت اطلاع از وضعیت و قیمت، با شماره تلفن
09120602683
تماس بگیرید
رایگان